Bir Sayfa Seçin

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı (Çalışan Adayı)

İş başvurusu yaparken başvuru formu doldurmak suretiyle açıkladığım kişisel verilerimin [ad-soyad, iletişim bilgileri (telefon ve e-mail adresi), doğum yılı, askerlik durumu bilgileri (askerlik durumu bilgisi, tecil tarihi bilgisi), sürücü ehliyetimin olup olmadığı bilgisi, eğitim bilgileri (eğitim düzeyi-okul-bölüm-başlangıç/bitiş yılları), iş deneyimi bilgisi (çalışılan firma bilgisi-görev-çalışma süresi başlangıç/bitiş yılları-önceki işvereninize karşı olan yasal yükümlülüklerinize ilişkin bilgi), sertifika, kurs ve seminer bilgisi, yabancı dil bilgisi, kullanılan bilgisayar programları bilgisi] ve seçme-yerleştirme süreci içerisinde toplanan diğer kişisel verilerimin veri sorumlusu SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.(“Sigorta.Jobs”) tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi, başvurduğum pozisyon/pozisyonlar için uygunluğumun değerlendirmesi, Sigorta.Jobs insan kaynakları politikası çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, başvurumun olumsuz sonuçlanması durumunda eğitim, nitelik ve tecrübeme uygun başka açık pozisyonlar için değerlendirme yapılması için 2 (İki) yıl süre ile saklanması ve başvurum ile ilgili tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesine, Sigorta.Jobs’un yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Formu İndir

CV Bilgilendirme Yazısı
Başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair taleplerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu bilgiler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine izin veriyorsanız Açık Rıza Beyan’ı formunu doldurup [email protected] adresimize iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye sahip olmak veya taleplerinizi iletmek için [email protected] mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı

Özgeçmişim başta olmak üzere seçme ve yerleştirme süreci içinde toplanan kişisel verilerimin,  ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirilmek ve tarafımla iletişime geçilmek üzere, veri sorumlusu SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.(“Sigorta.Jobs”) tarafından 2 (iki) yıl süre ile saklanmasına, işlenmesine, Sigorta.Jobs’un yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (E-posta ile gelen CV'ler için)

Şirketimiz SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.(“Sigorta.Jobs”) veri sorumlusu olup, Sigorta.Jobs’un iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: Mahatma Gandhi Caddesi 68A/8 Büyükesat Mahallesi – Çankaya / ANKARA
Web sitesi: sigorta.jobs
Telefon numarası:  0(850) 308 88 20

Sigorta.Jobs’un veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Toplanan ve işlenen verileriniz, Verilerin toplanma yöntemleri:

Şirketimiz bazı kişisel verilerinizi, hazırlamış olduğunuz özgeçmişiniz ile şirketimize iş başvurusu yapmanız suretiyle elde etmektedir. Tarafınızca hazırlanmış olan özgeçmişte yer vermeniz halinde kimlik bilgileriniz (ad-soyad-imza) iletişim bilgileriniz (telefon ve e-mail adresi),  doğum tarihiniz (sadece stajyer adayları için) askerlik durumunuza ilişkin bilgiler (askerlik durumu bilgisi, tecil tarihi bilgisi), sürücü ehliyetinizin olup olmadığı bilgisi (sadece çalışan adayları için), eğitim bilgileriniz (eğitim düzeyi-okul-bölüm-başlangıç/bitiş yılları), iş deneyimi bilginiz (çalışılan firma bilgisi-görev-çalışma süresi başlangıç/bitiş yılları-önceki işvereninize karşı olan yasal yükümlülüklerinize ilişkin bilgi), sertifika, kurs ve seminer bilginiz, yabancı dil bilginiz, kulüp ve dernek üyeliği bilgileriniz şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizdir.

Şirketimiz seçme ve yerleştirme süreçleri içinde, bazı pozisyonlar veya görevler için çalışan adayı olarak kişilik özellikleriniz hakkında bilgi sahibi olmak, işe/pozisyona uygunluğunuzu belirlemek amacıyla, genel yetenek ve/veya kişilik testlerine katılımınız talep edilebilecektir. Bu kapsamda, çoktan seçmeli test yöntemi kullanılmak suretiyle, şirketimizin yurt içinde ve/veya yurt dışında hizmet aldığı iş ortakları tarafından uygulanacak bu testlere ilişkin sonuçlarınız/sonuçlara ilişkin değerlendirmeniz iş ortağı tarafından şirketimize iletilecektir. Testin uygulanması için bir kısım verileriniz hizmet alınan iş ortaklarına aktarılacak olup, test iş ortakları tarafından uygulanacaktır. Test için iş ortağı tarafından tarafınıza gönderilecek daveti reddederek veya davete cevap vermeyerek test uygulamasına itiraz edebilirsiniz. Teste katılmamanız işe alım sürecinde aleyhinize bir sonuç doğurmayacağı gibi test sonuçları seçme ve yerleştirme sürecinde pozisyona/göreve uygunluğunuzu, işe yatkınlığınızı ölçmek amacıyla kullanılabilecek ölçütlerden biri olarak dikkate alınacaktır.  Kabul etmeniz halinde uygulanacak bu genel yetenek ve/veya kişilik testleri sınav sonuçlarından oluşan değerlendirme verileriniz de otomatik sistemler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz olarak şirketimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve veri işlemenin hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz; iş başvurunuzun değerlendirilmesi, seçme ve yerleştirme süreci içerisinde başvurduğunuz pozisyon/pozisyonlar için uygunluğunuzun değerlendirmesi, Şirket insan kaynakları politikası çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda eğitim, nitelik ve tecrübenize uygun başka açık pozisyonlar için değerlendirme yapılması ve başvurunuz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Başvurduğunuz pozisyon için tarafınızla iş ilişkisi kurulmaması, yerleştirebileceğiniz başka uygun boş pozisyon olmaması durumunda başvuru formunuz başta olmak üzere işe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz başvuru tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl süre ile açılacak yeni pozisyonlar için değerlendirilmek üzere açık rızanız uyarınca saklanmaktadır. Herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz rızayı geri alarak kişisel verilerinizin imhasını talep edebilirsiniz. Bu hususta “Veri Sahibi olarak haklarınız” bölümüne bakınız.

Kişisel verilerin yurtiçinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması:

Çalışan adayı olarak ad-soyad ve iletişim bilgileriniz, seçme ve yerleştirme süreci içerisinde, genel yetenek testi ve/veya kişilik envanteri testlerinin uygulanabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında hizmet alınan iş ortaklarına açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır. Söz konusu testlerin uygulanması esnasında, hizmet alınan iş ortakları tarafından,  tarafımızca aktarılan bu verileriniz dışında tarafınızdan kişisel veri temin edilebilir ancak her durumda bu testlerin uygulanması aşamasında hizmet alınan iş ortaklarının kişisel veri koruma politikaları, kuralları uygulanacaktır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı (Çalışan Adayı)

SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.’ye(“Sigorta.Jobs”)  iletmiş olduğum özgeçmişimde yer alan kişisel verilerimin ve seçme-yerleştirme süreci içerisinde toplanan diğer kişisel verilerimin veri sorumlusu SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.(“Sigorta.Jobs”) tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi, başvurduğum pozisyon/pozisyonlar için uygunluğumun değerlendirmesi, Sigorta.Jobs insan kaynakları politikası çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, başvurumun olumsuz sonuçlanması durumunda eğitim, nitelik ve tecrübeme uygun başka açık pozisyonlar için değerlendirme yapılması için 2 (İki) yıl süre ile saklanması ve başvurum ile ilgili tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesine, Sigorta.Jobs’un yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Mail ile CV Gönderenlerin Bu Formu Doldurup İletmesi Gerekmektedir.

Çalışan/Stajyer Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Şirketimiz SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti.(“Sigorta.Jobs”) veri sorumlusu olup, Sigorta.Jobs’un iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: Mahatma Gandhi Caddesi 68A/8 Büyükesat Mahallesi – Çankaya / ANKARA
Web sitesi: sigorta.jobs
Telefon numarası:  0(850) 308 88 20

Sigorta.Jobs’un veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

İşe/Staja alım sürecinde toplanan ve işlenen verileriniz, verilerin toplanma yöntemleri:

Şirketimiz bazı kişisel verilerinizi, şirketimize iş/staj başvurusu yaparken İş/Staj Başvuru Formunu doldurmanız suretiyle elde etmektedir. Başvuru formu ile toplanan verileriniz, kimlik bilgileri (ad-soyad-imza) iletişim bilgileri (telefon ve e-mail adresi),  doğum yılı (çalışan adayları için), doğum tarihi (sadece stajyer adayları için) askerlik durumunuza ilişkin bilgiler (askerlik durumu bilgisi, tecil tarihi bilgisi), sürücü ehliyetinizin olup olmadığı bilgisi (sadece çalışan adayları için), eğitim bilgileri (eğitim düzeyi-okul-bölüm-başlangıç/bitiş yılları), iş deneyimi bilgisi (çalışılan firma bilgisi-görev-çalışma süresi başlangıç/bitiş yılları-önceki işvereninize karşı olan yasal yükümlülüklerinize ilişkin bilgi), sertifika, kurs ve seminer bilgisi, yabancı dil bilgisi, kullanılan bilgisayar programları bilgisidir.

Şirketimiz seçme ve yerleştirme süreçleri içinde, bazı pozisyonlar veya görevler için çalışan adayı olarak kişilik özellikleriniz hakkında bilgi sahibi olmak, işe/pozisyona uygunluğunuzu belirlemek amacıyla, genel yetenek ve/veya kişilik testlerine katılımınız talep edilebilecektir. Bu kapsamda, çoktan seçmeli test yöntemi kullanılmak suretiyle, şirketimizin yurt içinde ve/veya yurt dışında hizmet aldığı iş ortakları tarafından uygulanacak bu testlere ilişkin sonuçlarınız/sonuçlara ilişkin değerlendirmeniz iş ortağı tarafından şirketimize iletilecektir. Testin uygulanması için bir kısım verileriniz hizmet alınan iş ortaklarına aktarılacak olup, test iş ortakları tarafından uygulanacaktır. Test için iş ortağı tarafından tarafınıza gönderilecek daveti reddederek veya davete cevap vermeyerek test uygulamasına itiraz edebilirsiniz. Teste katılmamanız işe alım sürecinde aleyhinize bir sonuç doğurmayacağı gibi test sonuçları seçme ve yerleştirme sürecinde pozisyona/göreve uygunluğunuzu, işe yatkınlığınızı ölçmek amacıyla kullanılabilecek ölçütlerden biri olarak dikkate alınacaktır.  Kabul etmeniz halinde uygulanacak bu genel yetenek ve/veya kişilik testleri sınav sonuçlarından oluşan değerlendirme verileriniz de otomatik sistemler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz olarak şirketimiz tarafından işlenecektir.

Ayrıca çalışan adayı olarak yüz yüze görüşmeye gelmeniz durumunda mülakat kayıtlarınız (yetkinlik bazlı sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, görüşme notları) ve gerektiğinde yapılan referans araştırmasının sonuçları da şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizdir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve veri işlemenin hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz; iş/staj başvurunuzun değerlendirilmesi, seçme ve yerleştirme süreci içerisinde başvurduğunuz pozisyon/pozisyonlar için uygunluğunuzun değerlendirmesi, şirket insan kaynakları politikası çerçevesinde işe/staja alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda eğitim, nitelik ve tecrübenize uygun başka açık pozisyonlar için değerlendirme yapılması ve başvurunuz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Başvurduğunuz pozisyon için tarafınızla iş ilişkisi kurulmaması, yerleştirebileceğiniz başka uygun boş pozisyon olmaması durumunda Başvuru Formunuz başta olmak üzere işe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz başvuru tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl süre ile açılacak yeni pozisyonlar için değerlendirilmek üzere açık rızanız uyarınca saklanmaktadır. Herhangi bir zamanda vermiş olduğunuz rızayı geri alarak kişisel verilerinizin imhasını talep edebilirsiniz. Bu hususta “Veri Sahibi olarak haklarınız” bölümüne bakınız.

Kişisel verilerin yurtiçinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması:

Çalışan adayı olarak ad-soyad ve iletişim bilgileriniz, seçme ve yerleştirme süreci içerisinde, genel yetenek testi ve/veya kişilik envanteri testlerinin uygulanabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında hizmet alınan iş ortaklarına açık rızanız kapsamında aktarılmaktadır. Söz konusu testlerin uygulanması esnasında, hizmet alınan iş ortakları tarafından,  tarafımızca aktarılan bu verileriniz dışında tarafınızdan kişisel veri temin edilebilir ancak her durumda bu testlerin uygulanması aşamasında hizmet alınan iş ortaklarının kişisel veri koruma politikaları, kuralları uygulanacaktır.

Kişisel verileriniz, şirketimizin yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Formu İndir

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı (Stajyer Adayı)

Staj başvurusu yaparken başvuru formunu doldurmak suretiyle açıkladığım kişisel verilerimin [ad-soyad, iletişim bilgileri (telefon ve e-mail adresi), doğum tarihi, eğitim bilgileri, kurs ve seminer bilgisi, kullanılan bilgisayar programları bilgisi, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi bilgisi, askerlik durumu bilgisi] veri sorumlusu SigortaJobs Özel İstihdam, İnsan Kaynakları ve İletişim Ltd. Şti. (“Sigorta.Jobs”) tarafından staj başvurumun  değerlendirilmesi ve başvurum ile ilgili tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesine, Sigorta.Jobs’un yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Formu İndir

Sigorta Jobs